Aiden Bai, founder of Million (YC W24) - Open source interviews #36

algora
Algora